لیست اسامی آزادگان موافق فروش مورخه 93/4/13  قسمت هیجدهم
ردیف نام و نشان کداسارت مدت اسارت شهر شماره تماس
901  اکبر مشهدیزاده    26ماه  خوی  09144626901 
902  محمد حق شناس 7895  78ماه  شهرکرد  09123859411 
 903 علیرضا احسانی فرد    27ماه  خوی  09143610189 
 904 احمد دهقان    27ماه  شیراز  09177141920 
 905 احمد شهلایی    27ماه  کردستان  09183723306 
 906 حبیب اله حسن آبادی  10144  27ماه  یزد  09133599002 
 907  عباس حاج حیدری  6126  90ماه  اصفهان  09130872989
 908 حسن ابراهیم پور    27ماه  آران  09135676091 
 909 ونام قرباندردی    26ماه  گنبدکاوس  09366134061 
 910 حسین بایگان   27ماه  ارومیه  09144415856 
 911  کاظم یاری   25ماه  نیشابور  09151543182 
 912 سیدجلال کمالی نژاد   24ماه   قم 09372251756
 913 سیدداود صادقی    66ماه  تهران  09124397685 
 ۹۱۴  سلطانعلی محسنی      خوی  ۰۹۱۴۳۶۱۶۸۳۷
 ۹۱۵  حسن قهرمانی      خوی  ۰۹۱۴۶۳۸۳۷۰
 ۹۱۶  محمدکریمی حسین آبادی      خوی  ۰۹۱۴۳۶۳۱۵۹۲
 ۹۱۷  پرویزصفری      خوی  ۰۹۱۴۴۶۲۲۹۶۵
 ۹۱۸  لطیف جباری      خوی  ۰۹۱۴۴۶۲۸۴۱۷
 ۹۱۹  قاسم مرآزلو      خوی  ۰۹۱۴۹۴۰۰۶۷۴
 ۹۲۰  رمضان قمرلو      خوی  ۰۹۳۸۷۸۷۵۷۷۴
 ۹۲۱  خداویردی پیرشریف      خوی  ۰۹۱۴۴۶۲۰۹۰
 ۹۲۲  امیرکیهان      خوی  ۰۹۱۴۱۶۱۳۶۰۶
 ۹۲۳  میکائیل علیزاده      خوی  ۰۹۱۴۳۶۳۱۸۳۶
 ۹۲۴  عبدالله شاه میرزا      خوی  ۰۹۱۴۳۶۳۷۵۳۲
 ۹۲۵  بهروز لک      خوی  ۰۹۱۴۱۶۰۱۶۳۳
 ۹۲۶  طالب آقالو      خوی  ۰۹۱۴۹۶۱۸۰۸۲
 ۹۲۷  محمدرضامحمدگرمی      خوی  ۰۹۱۴۹۷۷۰۶۰۸
 ۹۲۸  یعقوب امکانی      خوی  ۰۹۱۴۸۴۲۶۱۲۱
 ۹۲۹  زضا محمدزاده      خوی  ۰۹۱۴۳۶۷۳۳۲
 ۹۳۰  احمدپوراسد      خوی  ۰۹۱۴۱۶۳۸۶۳۰
 ۹۳۱  انوراسماعیلی      خوی  ۰۹۱۴۹۶۱۵۳۸۳
 ۹۳۲  عیسی محمدی      خوی  ۰۹۱۴۴۰۳۰۵۹۲
 ۹۳۳  نوروزجعفرنژاد      خوی  ۰۹۱۴۴۶۲۸۳۶۶
 ۹۳۴  لطیف جعفرزاده      خوی  ۰۹۱۴۳۶۱۱۳۲۵
 ۹۳۵  محرم رضانژاد      خوی  ۰۹۱۴۹۶۳۵۳۴۱
 ۹۳۶  جعفرغفارپور      خوی  ۰۹۱۴۹۶۳۳۲۶۹
 ۹۳۷  امیرجهانگیری      خوی  ۰۹۱۴۴۶۳۲۸۱۱
 ۹۳۸   قنبرخلخالی      خوی  ۰۹۳۵۸۸۸۰۳۸۲
 ۹۳۹  علی معصومی      خوی  ۰۹۱۴۴۶۱۵۰۴۱
 ۹۴۰  چنگیز حسن نژادخزاعی      خوی  ۰۹۱۴۹۶۱۳۲۴۳
 ۹۴۱  ورهرام محمدلو      خوی  ۰۹۳۵۶۷۳۷۳۹۸
 ۹۴۲  علی عظیم خوانی      خوی  ۰۹۱۴۳۶۲۱۲۵۵
 ۹۴۳  غلامرضا بهلولی      خوی  ۰۹۱۴۳۶۱۴۱۴۵
 ۹۴۴  علی روشن لو      خوی  ۰۹۱۴۳۶۳۷۹۵۷
 ۹۴۵  مصطفی آقازاده      خوی  ۰۹۱۴۴۶۱۱۵۶۵
 ۹۴۶  عزیز کاظمی      خوی  ۰۹۱۴۴۶۲۶۷۴۶
 ۹۴۷  منصورشبان      خوی  ۰۹۳۶۳۱۸۳۷۵۷
 ۹۴۸  شیرزادوفی      خوی  ۰۹۱۴۴۴۶۸۱۴۴
 ۹۴۹  حسن عبداله پورکهریز      خوی  ۰۹۱۴۹۶۵۳۷۶۴

همچنان   ادامه دارد.....          تماس و ارسال پیامک به شماره       09398653367